Syarat Perkhidmatan

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini ("Syarat", "Syarat Perkhidmatan") dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini ("Perkhidmatan") yang dikendalikan oleh Laman Web Kami ("kami", "kami" atau "kami").

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan ini dibina atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma-terma ini. Terma ini dikenakan kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan ini.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian istilah maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Laman Web Kami.

Laman web kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Laman Web Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang ada pada atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

Kami menasihati anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan laman web pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menangguhkan akses kepada Perkhidmatan kami dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma.

Semua peruntukan Terma yang disebabkan oleh sifatnya akan terus berlaku penamatan akan berlaku, termasuk, tanpa batasan, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, indemniti dan batasan liabiliti.

Undang-undang yang mentadbir

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda, tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak-hak tersebut. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan yang selebihnya Terma ini akan terus berlaku. Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin kami ada di antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubahsuai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan semula menjadi penting, kami akan cuba memberikan sekurang-kurangnya 30 hari notis sebelum mana-mana terma baru berkuatkuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan itu menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubahsuaikan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami.